STADGAR för Släktföreningen Thorburn-Macfie bildad år 1937.

PDF för utskrift..

§1. Ändamål.

Släktföreningen, som är en sammanslutning bland ättlingar till William Thorburn och hans hustru Jessy Macfie, vilka år 1823 inflyttade från Skottland till Sverige, har till ändamål att verka för vidmakthållande och främjande av samhörighetskänslan inom släkten.

I sådant syfte skall föreningen bl. a. :

·         föra släktregister

·         utgiva en periodiskt utkommande släktkrönika

·         anordna släktmöten samt

·         samla och bevara uppgifter, brev, handlingar, fotografier m.m. av släkthistoriskt intresse.

§2. Medlemskap.

Medlem av föreningen må endast den vara, som är ättling eller adoptivbarn till ättling till ovannämnde William Thorburn och Jessy Macfie eller som är i äktenskap förenad med eller som är änka, respektive änkling, efter sådan ättling.
Medlemskap vinnes efter anmälan till styrelsen.
Hedersledamot må på förslag av styrelsen utses av föreningen vid släktmöte.

§3. Styrelse.

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, vald bland föreningens medlemmar vid släktmöte och bestående av ordförande och sex, högst tio, ledamöter jämte fyra suppleanter.

Ordföranden väljes på tre år, styrelseledamöter och suppleanter på sex år eller på den kortare tid, som erfordras för att ungefär hälften av ledamöterna och suppleanterna skall kunna stå under omval vid varje ordinarie släktmöte. Den som är i tur att avgå må omväljas.

Ordförande, styrelseledamot och suppleant tillträder sin befattning vid början av kalenderåret efter det, under vilket han blivit vald.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och om så erfordras arbetsutskott samt tillsätter därjämte redaktör, klubbmästare och andra funktionärer.

 §4. Styrelsens åligganden.

Styrelsen har skyldighet att bl.a.

·         förvalta och ansvara för föreningens tillgångar, handlingar m.m.

·         årligen för föreningens medlemmar framlägga förvaltnings- och revisionsberättelse jämte översikt över föreningens och av föreningen förvaltade fonders ekonomiska ställning

·         hålla släktregistret så fullständigt som möjligt

·         förbereda de ärenden, som skola behandlas vid släktmöte

·         verkställa vid släktmöte fattade beslut, utfärda erforderliga instruktioner för funktionärer och arbetsutskott, samt

·         i alla avseenden tillvarataga föreningens intressen

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, då denne finner anledning därtill eller då någon av dess ledamöter det påkallar, och är beslutmässig, då minst två ledamöter jämte ordföranden eller tre ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

 

§5. Räkenskaper.

Föreningens räkenskaper skola avslutas per kalenderår och jämte styrelsens förvaltningsberättelse tillhandahållas revisorerna senast den 1 mars följande år. Revisionsberättelsen skall vara sekreteraren tillhanda före mars månads utgång.

§6. Släktmöte.

Föreningens medlemmar sammanträda till ordinarie släktmöte vart tredje år å tid och plats, som styrelsen bestämmer. Extra släktmöte hålles, då styrelsen så finner lämpligt eller om revisor eller minst tio medlemmar göra framställning därom till styrelsen.
Kallelse till släktmöte skall med bifogande av föredragningslista ske skriftligen och om möjligt minst en månad före mötet.

 §7.Ärenden vid släktmöte.

På ordinarie släktmöte skola nedanstående ärenden behandlas :

1.      Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.

2.      Justering av röstlängd.

3.      Fråga om mötet blivit sammankallat i behörig ordning.

4.      Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5.      Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen.

6.      Fråga om det antal styrelseledamöter, som mötet vill utse för nästa tre- resp. sex-årsperiod.

7.      Val av ordförande i styrelsen.

8.      Val av styrelseledamöter.

9.      Val av styrelsesuppleanter.

10.  Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter att granska förvaltningen och räkenskaperna under nästa treårsperiod.

11.  Fråga om årsavgifter under nästa treårsperiod och om den engångsavgift, som under samma period skall erläggas för ständigt medlemskap.

12.  Framställningar och förslag, som göras av styrelsen, och

13.  Framställningar och förslag, som göras av enskild medlem, såvida mötet medgiver, att de få upptagas till behandling.

På extra släktmöte må, förutom de ärenden som här ovan angivas under punkterna 1, 2, 3 och 4, endast de ärenden behandlas, som angivas i den föredragningslista, som medföljer kallelsen till mötet, såvida ej mötet beslutar att annan väckt fråga må avgöra.

§8. Inkallande av suppleanter.

Styrelse- och revisionssuppleanter skola inkallas i den ordning i vilken de nämnas i protokollet.


§9. Rösträtt.

Vid släktmöte äger varje närvarande medlem, som erlagt stadgad avgift eller enligt § 10 befriats från avgift, en röst. Frånvarande röstberättigad medlem må låta sig företrädas av närvarande röstberättigad medlem genom fullmakt; dock må ingen avgiva flera än fem röster, sin egen inberäknad.

Omröstning såväl vid styrelsesammanträde som vid släktmöte sker öppet, såvida ej sluten omröstning begäres. Alla frågor avgöras med enkel majoritet, därest ej annat i stadgarne föreskrives. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom i fråga om val, då lotten får avgöra.

I val av revisorer och revisorssuppleanter få styrelsens ledamöter och suppleanter icke deltaga.

 §10. Avgifter.

Årsavgift och engångsavgift för ständigt medlemskap fastställas vid släktmöte. Årsavgiften skall vara inbetald inom första hälften av löpande kalenderår.

§11. Befrielse från årsavgift. Utträde.

Medlem, som på grund av sjukdom, ekonomiska svårigheter eller dylikt, blivit urståndsatt att erlägga årsavgift, kan efter styrelsens prövning befrias därifrån.

Medlem, som under två på varandra följande år icke, trots anmaning, inbetalt till betalning förfallen årsavgift, anses hava utträtt ur föreningen.

Hedersledamot är befriad från erläggande av årsavgifter.

§12. Stadgeändring.

Ändring av behörigen antagna stadgar må ske endast vid ordinarie släktmöte, varvid erfordras att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarne, representerande minst hälften av föreningens samtliga röstberättigade medlemmar, äro om beslutet ense.

§13. Upplösning.

Upplösning av föreningen kan ske endast om beslut därom fattas på två efter varandra följande ordinarie släktmöten, varvid erfordras att två tredjedelar av de vid vartdera släktmötet närvarande medlemmarne äro om beslutet ense.
I samband med upplösandet skall bestämmas om disponerandet av föreningens tillgångar, handlingar m. m.

 


Uddevalla 1947